tunghantering

Garanti

Wilssons skriver avtal med kund genom standardavtal inom byggsektorn.

I Sverige föreligger en lång tradition av gemensamt framförhandlande avtalsvillkor i form av allmänna bestämmelser med därtill hörande kontraktformulär. Standardavtalen har fått sin utformning genom Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK), som utgör förhandlingsorgan för sådana avtal.

Ansvarstiden är tio år från entreprenadens godkännande och inleds med en garantitid de första fem åren, enligt kontrakten ABT 06 samt AB 04