Policy

En policy fungerar som ledstång och vägledning för alla anställda. Policyerna bestäms av företagsledningen och är ett verktyg för att styra verksamheten mot mål och visioner.

Kvalitetspolicyn

Wilssons ska ta reda på och uppfylla de kvalitetskrav som kunden och
intressenter ställer. Vi ska ständigt förbättra oss för att uppnå maximal kund- och intressentnytta.

Wilssons ska uppnå detta genom att:

 • Erbjuda tjänster, hantering och produkter som svarar mot kundens krav, behov och önskemål samt alltid erbjuda den mest kostnadseffektiva lösningen.
 • Kontinuerligt mäta och utvärdera kundnöjdheten av de tjänster som utförs.
 • Utbilda och informera berörda intressenter om koncernens kvalitetssystem.
 • Aktivt arbeta med ständiga förbättringar.
 • Regelbundet säkra kvaliteten på levererade tjänster genom att systematiskt dokumentera fel och brister.

Miljöpolicyn

Wilssons ska ständigt effektivisera och utveckla verksamheten för att långsiktigt förbättra miljön.

Wilssons ska uppnå miljöpolicyn genom att:

 • Öka kompetens och medvetenhet hos anställda, leverantörer och kunder.
 • Aktivt arbeta för att minska utsläpp av föroreningar i luft, mark och vatten.
 • Utveckla resurseffektiva logistiklösningar.
 • Följa gällande lagar och krav på miljöområdet.
 • Sätta upp mätbara mål som systematiskt följs upp.

Arbetsmiljöpolicyn

Wilssons ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som främjar god hälsa och hög trivsel. Genom ett tydligt ledarskap och där alla anställda är delaktiga och tar ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön, ska vi uppnå god hälsa och hög trivsel.

Vi ska uppnå detta genom att:

 • Vi förstår och följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och lagar.
 • Vi bevakar arbetsmiljön och minskar ständigt risker för ohälsa och olycksfall.
 • Vi tillsammans skapar en företagskultur där alla trivs och utvecklas.
 • Vi rapporterar tillbud och olyckor till närmaste chef.
 • All personal informeras och utbildas kontinuerligt i arbetsmiljöarbetet.
 • Leverantörer ska känna till koncernens arbetsmiljöpolicy.

Jämställdhetspolicyn

På Wilssons är vi fast beslutna vid att:

 • Aktivt verka för en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
 • Underlätta för alla medarbetare att förena arbete och föräldraskap.
 • Förebygga och förhindra trakasserier.
 • Utreda alla fall av diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen och vidta lämpliga åtgärder.
 • Ge alla medarbetare möjligheter till utveckling och utbildning.
 • Aktivt verka för en jämnare könsfördelning inom våra verksamheter.
 • Ge alla medarbetare lika lön och villkor för lika prestation då arbetet som utförs är lika eller likvärdigt och har jämförbar svårighetsgrad.

Trafiksäkerhetspolicyn

På Wilssons verkar vi för att medarbetare och leverantörer ska vara ett föredöme i trafiken. Våra åtgärder och vårt beteende i trafiken ska bidra till att öka trafiksäkerheten och minska antalet trafikolyckor.

Wilssons ska uppnå trafiksäkerhetspolicyn genom att:

 • Följa lagar och förordningar.
 • Alltid använda bilbälte.
 • Följa gällande hastighetsbegränsningar och anpassa hastigheten efter väglaget.
 • Kontinuerligt genomföra utbildningar inom området trafiksäkerhet.
 • Uppfylla alkohol- och drogpolicyn.

Ur alkohol- och drogpolicyn

Personal, leverantörer och förare ska vara alkohol- och drogfria i arbetet.
Alkohol- och drogfria förare är en självklarhet

 

Dataskyddsprinciper för Alltransport-koncernen.

Den personliga integriteten och säkerheten vid behandling av dina personuppgifter är viktig för oss på Alltransport i Östergötland AB och våra dotterbolag. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Alltransport koncernen används endast för avsett ändamål och att de skyddas mot obehörig åtkomst.

Vi vill därför i denna policy informera dig om vilka personuppgifter vi inhämtar, hur och för vilket ändamål vi behandlar uppgifterna. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad är personuppgifter och vad menar vi med behandling av personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk identifierbar person (t ex namn, adress, personnummer, fordons registreringsnummer, e-postadress, IP-adress, bilder och andra identifikationsdata som kan leda till en fysisk person). Den insamling och behandling av personuppgifter vi gör behövs för vi skall kunna utföra de tjänster som Alltransport koncernen erbjuder.

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder där vi använder oss av personuppgifterna såsom insamling, registrering, lagring, bearbetning, läsning, användande, spridning, radering mmm. När du besöker våra hemsidor (alltransport.se, sanero.se eller wilssons.se) registreras identifikationsdata, datum, tid för vistelse samt vilka sidor som besöktes. Dessa data förser oss med information om antalet besökare och hur hemsidan används. Insamlingen är helt anonym.

Förutom vid besök på hemsidan sker insamling och behandling av personuppgifter:

 • För att behandla en offertförfrågan och kommunicera med dig gällande efterfrågad tjänst eller produkt
 • När vi ska kommunicerar med dig i via våra digitala kanaler såsom Facebook, LinkedIn eller liknande.
 • När du köper våra tjänster och vi behöver administrera ditt avtal med oss
 • För att kunna hantera betalningar till våra leverantörer samt betalningar från våra kunder
 • För att kunna utföra undersökningar i syfte att förbättra vår service till dig som kund
 • För marknadsföringsändamål. Du kan när som helst välja att tacka nej till fortsatta marknadsföringsutskick.
 • För att förhindra bedrägerier, skadegörelse och olaga intrång
 • För att såsom arbetsgivare kunna fullgöra våra skyldigheter mot våra anställda

Personuppgifter som behandlas i dessa fall är bl a namn, adress, telefonnummer, e-postadress, registreringsnummer, nummer på ID-handling, övervakningsfilm samt elektroniska identifikationsdata.

Laglig grund för behandling

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstifting -EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR) . Vi behandlar dina personuppgifter när vi har en laglig grund för behandlingen, t ex;

 • Avtal – när det behövs för att fullgöra ett avtal med dig.
 • Rättslig förpliktelse – när det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse p.g.a. en skyldighet enligt lag eller kollektivavtal.
 • Berättigat intresse – när det i övrigt finns ett berättigat intresse av att vi behandlar personuppgifterna, t ex vid marknadsföring av våra tjänster eller vid kameraövervakning av våra anläggningar och områden.
 • Samtycke – När det krävs samtycke från din sida så inhämtar vi detta innan vi samlar in och behandlar dina uppgifter.

Säkerhet

Genom höga säkerhetskrav på våra IT-tekniska lösningar ansvarar Alltransport koncernen för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och skyddas från intrång, åtkomst, spridning, förlust eller annan obehörig hantering.

Uppgiftsminimering

Vi samlar in, behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra förpliktelser.

Lagringstid av personuppgifter

Uppgifterna lagras under den period som är avtalad eller beslutad i förhållande till lagstiftningen, och vi raderar personuppgifterna när de inte längre behövs för avsett ändamål. Perioden avgörs av ändamålet och den lagliga grunden för behandlingen, det finns därför inte en generell lagringsperiod som gäller för samtliga behandlingar.

Förmedling av personuppgifter till tredje part

I händelse av att vi förmedlar personuppgifter till tredje part i de fall vi nyttjar underleverantörer eller samarbetspartners för att uppfylla avtalet vi har med dig, försäkrar vi oss om att uppgifterna behandlas säkert och enligt motsvarande lagstadgade skyldigheter som gäller för Alltransport koncernen. Detta sker genom att Alltransport koncernen tecknar ett s k personuppgiftsbiträdesavtal med sådan aktuell tredje part.

Dina rättigheter

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, få information om vilka uppgifter vi har om dig och vad vi använder dem till. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter vi har om dig rättade ifall de skulle vara felaktiga.
I vissa fall, har du även rätt att begära att Alltransport koncernen upphör med behandlingen eller raderar uppgifterna, förutsatt att det inte finns ett berättigat och lagenligt skäl som kräver att vi har kvar uppgifterna.