Material

AVFALL
I dag är hantering av avfall en viktig del i samhällets infrastruktur. Vårt avfall tas omhand genom återvinning, förbränning eller deponi. Vi arbetar aktivt med att ta fram åtgärder som minskar avfallet.

PLASTER OCH SKYDDSUTRUSTNING 
Eftersom vi dagligen arbetar med härdplaster av olika slag är det viktigt att vi handskas med dem på ett säkert och föredömligt sätt, både för vår omgivning och för oss som arbetar med infodringen. Vi ser till att skydda oss själva noggrant vid hanteringen av produkterna genom att vid behov använda heltäckande engångsoveraller (godkända för att klara kemikalier), nitrilhandskar och skyddsglasögon. Vid upphällning och blandning av komponenterna, som alltid sker i våra arbetsvagnar, använder vi även halvmask.

Den plast vi använder har inga ämnen som finns med på listan “Avgifta byggandet” och är helt fri från Bisfenol A.
Vår plast är helt styrenfri. Ytterligare en fördel med att använda denna typ av plast är att den luktar mindre vid arbetet vilket upplevs som väldigt positivt för lägenhetsinnehavarna.
Väl inne på arbetsplatsen ser vi alltid till att täcka eventuellt synliga delar av linern med täckplast för att minimera risken att exponera omgivningen för epoxin. Vi placerar även ut varningsskyltar i de utrymmen där arbetet sker. Denna plast har mycket goda korrosionskyddande egenskaper.

Vi poängterar att eventuella ångor av produkterna i blandat tillstånd inte är farliga att inandas. Återkommande kontakt med huden kan däremot vid överkänslighet skapa allergier. När epoxin har härdat har den samma egenskaper som vanlig plast.

Vi återvinner alla förpackningar och restprodukter på rätt sätt.