Säkerhetsarbete

TRAFIKSÄKERHET
Alltransportkoncernens ambition är att vara ett föredöme i trafiken, skapa en trafikmiljö som minimerar
risker, förebygger skador och minskar miljöbelastningen. Koncernens bestämda uppfattning är att information och återkommande utbildning ger resultat.

Trafiksäkerhetsarbetet är fortsatt ett självklart fokusområde. Rätt hastighet räddar liv och minskar påverkan på miljön. Därför arbetar koncernen systematiskt med hastighetsefterlevnad.

Alltransport har i flera år gett ut en drifthandbok som även omfattar Wilsson Relining. Det huvudsakliga syftet är att beskriva rutiner för att säkerställa rätt utförande av tjänsterna. I förarhandboken finns även delar av koncernens trafiksäkerhetsarbete med. Vid förändringar av verksamhet eller lagar arbetas en ny version fram så att korrekt information finns i förarhandboken. I nuvarande version ligger fokus på områden som ansvar, föredöme, miljö, alkohol och droger.

ARBETSMILJÖ
Koncernen arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet genom skydds- och arbetsmiljökommittéer i moderbolag och dotterbolag. Wilssons Åkeri och Wilsson Relining en gemensam Arbetsmiljökommitté. Arbetsmiljökommittén genomför skyddsronder, går igenom åtgärder på avvikelser, förbättringsförslag, sjukfrånvaro, utbildningsplaner, löpande hälsokontroller med mera.

Koncernen har framarbetade och levande rutiner kring allt från arbetsskada, krishantering och krishantering samt erbjuder företagshälsovård med hälsokontroller, förebyggande hälsorisker, arbetsanpassning och rehabilitering.